• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 002

58 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 174/2017HCL S2 nr.  324/2018HCL S2 nr.  331/2018, HCL S2 nr.  136/2019 şi HCL S2 nr.  364/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru completarea articolului nr. 52 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare;

           Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 6681/16.01.2020 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2.

    

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

          Art. I Se completează art. 52Atribuțiile Serviciului Administrație Publică Locală - din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și  ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare cu literele c) - e) având următorul conținut:

 

„c) înregistrează, monitorizeazăşi ţine evidenţa dispozițiilor Primarului Sectorului 2 şi le transmite, pentru controlul legalității Instituției Prefectului Municipiului București, în termenul prevăzut de lege;

  1. d) primește actele administrative transmise de Primăria Municipiului București, întocmește informări şi le comunică tuturor compartimentelor interesate; asigură arhivarea fizicăşi electronică a acestora;
  2. e) ţine evidenţa actelor administrative transmise de Primăria Municipiului București, întocmește informări şi le comunică tuturor compartimentelor interesate”.

 

          Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare rămân aplicabile.

 

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

        Art. IV Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

         ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                        ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                         DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

                                                                                                                             CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

                                                                                                                        

                                    SECRETAR GENERAL,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 2

Bucureşti, 30.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: 2.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:372 Vizualizări
Descărcare: 58 times
Data creării: 04-02-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE