• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 008

98 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”;

           Analizând:

 • Adresa nr. 188589/30.12.2019 emisă de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 8585/20.01.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 sub nr. 197/29.01.2020;
 • Avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția Consumatorului, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3 și 5), cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţăşi de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
 • Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
 • Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului preşedintelui A.N.S.V.S.A 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinarăşi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directăşi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020, cu modificările și completările ulterioare.

    

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) şi ş) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă Metodologia de emitere a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor si 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, precum și modelul “Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN”, conform anexei nr. 1 şi anexei nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelul Cererilor tip și a Declarației conform anexelor nr. 3–7, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                       

           Art. 2 Încasarea taxelor provenite din eliberarea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor si 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se face de către Direcția Venituri și Buget Local Sector 2.

 

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală Sector 2 şi Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

         ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                         DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

                                                                                                                             CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

                                                                                                                        

                                       SECRETAR GENERAL,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 8

Bucureşti, 30.01.2020

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 18 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 8.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:142 Vizualizări
Descărcare: 98 times
Data creării: 04-02-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE