• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 010

16 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018;

            Analizând:

            -  Raportul de specialitate nr. 10725 / 23.01.2020, întocmit la nivelul Direcției Management Proiecte și de către Managerul de proiect - Director executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane Stare Civilă Sector 2, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

 

 

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele  publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-  Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, modificatăşi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/26.04.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I (1) Se aprobă actualizarea indicatorii tehnico–economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobați iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018, conform anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 8 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                (2)  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza DALI a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” şi ale H.C.L. nr.87/26.04.2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza DALI a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, rămân aplicabile.

               

           Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, precum și Directorul Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR GENERAL,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 10

                Bucureşti, 30.01.2020

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 10.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:60 Vizualizări
Descărcare: 16 times
Data creării: 04-02-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE