• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 011 din 2020

37 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 177/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr.  128/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

              Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019.

              Analizând:

           -  Raportul de Specialitate precum și Nota de Fundamentare înregistrate sub numărul 11186 din data de 23.01.2020, prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

           -  Raportul de Specialitate nr. 12002/27.01.2020 prezentat de Direcţia Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

           -  Adresa nr. 11/10.01.2020, transmisă de Asociația Caritas București, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 sub nr. 5662/13.01.2020;

           - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIȚĂ ELENA a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

          - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.128/04.09.2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/26.06.2019;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 353/28.11.2019 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

      În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I.Se modificăși se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind inființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019, conform anexei ce conţine o paginăşi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II.(1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2 rămân aplicabile.

           (2) Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2019 îşi încetează aplicabilitatea.

Art.III.Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAT   ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                                          ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                             CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

                                       SECRETAR GENERAL,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

Hotărârea nr. 11

Bucureşti,  30.01.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.    

Denumire fișier: 11.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:510 Vizualizări
Descărcare: 37 times
Data creării: 04-02-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE