• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 050 din 2020

201 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 174/2023

Modifică/completează  HCL S2 nr. 201/2019 şi HCL S2 nr. 353/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 47566/25.03.2020 şi Nota de fundamentare nr. 47564/25.03.2020 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 42505/25.03.2020 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Adresa Direcției Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București sub nr. 1309/31.03.2020;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuţii ale Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 privind asistenṭa socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităṭii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019;
 • Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 nr. 5/24.03.2020.

           

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166  alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I.           Se aprobă modificarea şi completarea anexelor nr. 3 și nr. 4 la H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 ce cuprind un număr de 233 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II.Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019 rămân aplicabile.

 

Art.III.Începând cu data de 01.05.2020, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică părţilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

SECRETAR GENERAL,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

          

 

 

Hotărârea nr. 50

Bucureşti, 31.03.2020

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 236 pagini,inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 50.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:652 Vizualizări
Descărcare: 201 times
Data creării: 06-04-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE