• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 055

28 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 109/2015  şi HCL S2 nr. 56/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior şi consolidare clădire existentă la Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, Bucureşti”;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 34166/27.02.2020 şi Nota de fundamentare nr. 34167/27.02.2020, înregistrate la Serviciul Registraturăşi Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 32107/03.03.2020, prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 32997/04.03.2020 prezentat de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului.nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general  pentru obiectivul de investiții  „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiții  „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”.

           

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166  alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico–economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, Sector 2, Bucureşti”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2015, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 56/2017, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce conțin un număr de 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II. Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții „Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, Bucureşti” este de 2.835.859,68 lei, inclusiv TVA, din care C+M 1.884.180,72 lei, inclusiv TVA, și va fi finanţată integral din bugetul local al Sectorului 2.

 

Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUŞCAŞU MARIAN

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

   

 

Hotărârea nr. 55

Bucureşti, 29.04.2020

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini,inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 55.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:189 Vizualizări
Descărcare: 28 times
Data creării: 07-05-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE