• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 060 din 2020

48 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 81/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 84/2018HCL S2 nr. 406/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală  de Asistență Socialăși  Protecția  Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” , aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

            Analizând:

  • Nota de fundamentare nr. 40815/ 19.03.2020 şi Raportul de specialitate nr.45648/ 19.03.2020 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 41888/ 24.03.2020 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencvios- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Nota de fundamentare nr. 621/23.03.2020 prezentată Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, avizul  Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

              - Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          -  Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

 -   Legea nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanitate mintala asociate, cu modificările şi completările ulterioare;

  -  Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare;

  -  Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal;

  - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2011  privind transmiterea unei parti din  imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea  Direcției Generale  de Asistență Socialăși  Protecția  Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.120/2011.

  - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018  privind transmiterea unor părți din  imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socialăși  Protecția  Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu„ aflat sub autoritatea Consiliului Local Sectorului 2 al Muncipiului București.

 

În temeiul art. 139 alin. (3), lit.g). coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I. (1) Se aprobă transmiterea spațiului în suprafață de 152,22 mp, situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestuia,  prevăzut în Anexa 3.5 la H.C.L Sector 2 nr. 84/26.04.2018 din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Centrul  Cultural „Mihai Eminescu”, în administrarea  Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, conform Anexei  1 care conţine 3 file și  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                       (2) Spațiul prevăzut la art. I alin. (1) se transmite în vederea implementării proiectului “Centru de terapie pentru copiii cu autism”, în cadrul Direcției Generale  de Asistență Socialăși  Protecția  Copilului Sector 2, conform anexei  2 care conţine 8 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art. II.Predarea spațiului prevăzut la art. I alin. (1) se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între  Centrul Cultural Mihai Eminescu, în calitate de predător și Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la prezenta hotărâre.

 

           Art. III.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018  privind transmiterea unor părți din  imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală  de Asistență Socialăși  Protecția  Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local Sectorului 2 al Muncipiului București,  rămân aplicabile.

 

Art. IV.Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Managerul Centrului Cultural ,, Mihai Eminescu” şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUŞCAŞU MARIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                Hotărârea nr. 60

                Bucureşti, 29.04.2020

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 14 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 60.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:438 Vizualizări
Descărcare: 48 times
Data creării: 07-05-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE