• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 098 din 2020

69 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 116/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 91/2012HCL S2 nr.  190/2017 şi HCL S2 nr.  336/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând “Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 2128/23.04.2020 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 59407/22.05.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 58501/2020 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul favorabil nr. 1/20.05.2020 emis de Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înfiinţată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând “Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorul 2”, astfel cum a fost completatăşi modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019.

           

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. I  (1) Se modificăşi se completează poziţiile nr. 6, 10 şi 13 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând “Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019, conform anexei nr. 1 ce cuprinde 2 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         (2) Se înlocuiesc paginile 41 - 47, 68 - 74 şi 88 - 94 din Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând “Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorul 2” astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019, conform anexei nr. 2 ce cuprinde 10 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (3) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentândLucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019, rămân aplicabile.

 

          Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PUŞCAŞU MARIAN

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 98

Bucureşti, 28.05.2020

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 98.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:500 Vizualizări
Descărcare: 69 times
Data creării: 05-06-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE