• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 146 din 2020

27 Descărcări

Modifică/completează   HCL S2 nr. 394/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2  nr. 394/19.12.2019  privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional ,,Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 76280/24.06.2020 întocmit de Direcţia Juridică, Legislație Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. G.M./26568/P/19.05.2020 emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, înregistrată la Primăria Sectorului 2, Bucureşti, cu nr. 60139/25.05.2020;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referințăși a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 323/2018 privind aprobarea și implementarea Programului educațional ”Academia Copiilor Sector 2”;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2019 privind aprobarea și implementarea Programului educațional ”Academia Copiilor Sector 2” pentru anul școlar 2019-2020.

           

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. s) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

             Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 394/19.12.2019, care va avea următorul cuprins:

 

“Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 - prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educaţional ,,Academia Copiilor Sector 2”.

 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 394/19.12.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional ,,Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, rămân aplicabile.

            Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art. IV.Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 146

Bucureşti, 30.06.2020

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: 146.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:274 Vizualizări
Descărcare: 27 times
Data creării: 07-07-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE