• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 147 din 2020

20 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 362/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/19.12.2019 privind aprobarea schimbării destinaţiei unor părţi din imobilele (corpuri clădire) aparţinând bazei materiale aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 şi care fac parte din domeniu public al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

 • Raportul de specialitate 76279/24.06.2020 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. G.M./26568/P/19.05.2020 emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, înregistrată la Primăria Sectorului 2, Bucureşti, cu nr. 60139/25.05.2020;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

 

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborate a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învăţământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 6;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile  de învățământ  preuniversitar,  unităţile de învăţământ special şi unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

           

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) şi lit. l) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/19.12.2019, după cum urmează:

 • Articolul 1 se completează cu alineatul (3), având următorul conţinut :

”Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti trecerea imobilelor (construcţii) prevăzute la alin. (1), din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul privat al municipiului Bucureşti în vederea demolării, în baza avizului Ministrului Educaţiei Naţionale, solicitat conform alin. (2), respectiv acordul și împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 pentru a dispune cu privire la demolarea construcțiilor existente și realizarea unor  obiective de investiții pentru asigurarea  bunei  funcționari a instituțiilor și serviciilor publice de educație.”

 

 • Articolul 2 se modificăși se completează, având următorul conținut :

 ” Schimbarea destinaţiei  imobilelor care fac obiectul prezentei Hotătâri operează de la data emiterii avizului conform de către Ministrul Educaţiei Naţionale, iar  demersurile pentru demolarea construcțiilor și realizarea obiectivelor de investiții (unitate de învăţământ de nivel preşcolar, sală de sport şi bazin didactic, centru educaţional de pregătire, amenajarea de spaţii verzi şi căi de acces pentru şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat), după adoptarea de către Consiliul General al Municipiului București a hotărârilor solicitate conform art. 1 alin. (3).”

 

          Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/19.12.2019 privind aprobarea schimbării destinaţiei unor părţi din imobilele (corpuri clădire) aparţinând bazei materiale aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 şi care fac parte din domeniu public al Municipiului Bucureşti, rămân aplicabile.

 

 Art. IV Autoritatea executivă a Sectorulul 2 şi Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           

          Art. V Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 147

Bucureşti, 30.06.2020

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: 147.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:318 Vizualizări
Descărcare: 20 times
Data creării: 07-07-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE