• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 173

13 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului «Închiriere ,,Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti»;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 71764/25.06.2020 întocmită de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu”, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 78833/29.06.2020 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendamentul executivului nr. 2761/30.06.2020;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 492/17.09.2019 privind darea în administrare Consiliului Local Sector 2, a imobilului, Teatrul de Vară, situat în strada Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu”, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/18.07.2019 și H.C.L. Sector 2 315/31.10.2019;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 314/2019 privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu" a imobilului ,,Teatrul de Vară" situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 și H.C.L. Sector 2 343/2018.

           

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobǎ proiectul «Închiriere ,,Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti»desfășurat de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu”, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

Art.2 Se aprobǎ prețurile şi modalitatea de stabilire a acestora pentru închirierea ocazională a ,,Teatrului de Vară”, conform anexei ce cuprinde o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3 Managerul Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu” va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucuresti.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 173

Bucureşti, 30.06.2020

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 173.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:36 Vizualizări
Descărcare: 13 times
Data creării: 07-07-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE