• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 181 din 2020

42 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 193/2022

Modifică/completează  HCL S2 nr. 145/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.07.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2020 privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 98428/20.07.2020 şi Nota de fundamentare nr. 98429/20.07.2020 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 92954/23.07.2020 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota nr. 89176/16.07.2020 privind delegarea de atribuţii a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Cerere nr. 88337/15.07.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli prevăzute la art. 129 alin 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;
 • Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
 • Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 29/2019 privind pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor ce stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;
 • Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. (p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2020 privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei, ce conține 1 paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2020 privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

 

Art.III.Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii.

 

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucuresti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CHIRICUŢĂ ION

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 181

Bucureşti, 30.07.2020

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 181.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:487 Vizualizări
Descărcare: 42 times
Data creării: 06-08-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE