• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 242

4 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2020;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul ,, Reabiltarea termică a sediului Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, Bucureşti, strada Olari nr.19” cod SMIS 120943, aprobaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020.

  Analizând:

  • Nota de fundamentare nr. 94003/27.07.2020 întocmită de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Memoriul justificativ nr.216/20.07.2020 prezentat de SC Hard Expert Consulting SRL;
  • Raportul de specialitate nr.109278/24.08.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
  • Avizul favorabil nr.24/ 18.08.2020 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înfiinţată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

-  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

-   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/26.04.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/30.01.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 87/26.04.2018;

 

În temeiul art. 139 alin (1), precum şi art. 166 alin.(2), lit. k).) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru proiectul   ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020, conform anexelor 1 şi 2 ce conțin un număr de 8 pagini și fac parte integranta din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aşa cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020, rămân aplicabile.

 

           Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti precum și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 242

                Bucureşti, 27.08.2020

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..   

Denumire fișier: 242.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:20 Vizualizări
Descărcare: 4 times
Data creării: 04-09-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE