• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 010

72 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 394/2018

Revocă  HCL S2 nr. 325/2018HCL S2 nr.  68/2019 (art.3, alin 1)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea, completarea, respectiv încetarea aplicabilității unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în domeniul asigurării serviciului public de salubrizare.

  Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 1749/06.01.2021 întocmit de Serviciul Gospodărie  Comunală  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

- Raportul de specialitate nr. 1429/ 06.01.2021 întocmit de Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

- Raportul de specialitate nr. 178106/06.01.2021 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;

-  Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisia de Servicii Publice şi Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum şi avizul Comisia pentru Ecologie, Spații Verzi şi Protecția Animalelor, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziţia nr.47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în :

  • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  •  Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  • III din Legea nr. 99 / 2014 privind modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101 / 2006;
  • Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile și completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul București;
  • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 289/2020 privind implementarea unor măsuri urgente, cu caracter termporar pentru asigurarea prestării serviciului de salubrizare – gestionare deșeuri menajere de la utilizatorii casnici.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

        Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Art. 1 al HCLS2 nr. 394/2018 privind implementarea unor măsuri în domeniul asigurării finanțării pentru realizarea activităților de salubrizare pe raza sectorului 2 al Municipiului București și pentru aprobarea Actului adițional nr. 62 /2018 la Contractul nr. 1128//1999, cu modificările și completările ulterioare care va avea următoarea formulare:

 

Art.1 Finanțarea serviciilor de salubrizare prestate in beneficiul întregii comunități locale și individual se asigură din bugetul local, în condițiile legii, prin tarife în cazul prestațiilor de care utilizatorul (persoane fizice/asociații de proprietari) beneficiază  individual începând cu data de 01.03.2021,  și  prin implementarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu dețin contracte de prestări servicii de salubrizare, de la data instituirii acesteia în condițiile prevederilor actului administrativ adoptat de autoritatea deliberativă a Sectorului 2 București.”

 

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCLS2 nr. 325/27.09.2018 privind  aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București, își încetează aplicabilitatea;

 

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 3 alin. (1) din HCLS2 nr. 68/2019  privind   aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municpiului București,  a modalității de gestiune și a documentației –cadru de delegare a serviciului de salubrizare își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și vor întreprinde demersurile necesare în vederea încetării aplicabilității prevederilor actelor administrative ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 adoptate sau încheiate, precum și a altor acte juridice contrare  prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. 5.  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

        DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL al SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
RADU NEDELCUŢ

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hotărârea nr. 10  

                Bucureşti, 28.01.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 10.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:132 Vizualizări
Descărcare: 72 times
Data creării: 04-02-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE