• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 078

8 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 291/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâreinițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Analizând:

  • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 24885/17.02.2021 prezentat de Direcţia Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

           Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,;

- Art.11 alin (1), alin. (4) lit.e) şi art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020-2021, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 14/2021;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 1/2021 privind încetarea mandatului unui consilier local;

            - Încheierea din data de 15.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în Dosarul nr. 20717/300/200 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declarați aleși în urma alegerilor din 27.09.2020, Încheierea din data de 02.11.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 22023/300/2020 privind validarea mandatului unui consilier local supleant, precum și Încheierea din data de 20.01.2021 privind validarea mandatului unui consilier local supleant.

               

             În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. I (1) Pe data prezentei, se înlocuiește domnul Popescu Dan Cristian cu domnul consilier local Dincă Adrianîn comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în următoarea unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București:

  • Școala Gimnazială ,,TUDOR ARGHEZI”.

 

                         (2) Anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr.291/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se modifică potrivit prevederilor art. I alin. (1).

 

           Art. II Pe data prezentei, anexa nr. 2 la la H.C.L Sector 2 nr.291/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, ce conține un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

           Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, rămân aplicabile.

 

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             

 

 

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 
 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 78                

Bucureşti, 25.02.2021

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 78.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:47 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 02-03-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE