• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 080 din 2021

642 Descărcări

Abrogă/Încetează aplicabilitatea HCL S2 nr. 344/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 344/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația  specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 9416/20.01.2021 prezentat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 11061/22.01.2021 prezentat de Serviciul Gospodărie Comunală  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;
 • Raportul de specialitate nr. 12821/26.01.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;
 • Adresa nr. 6161/16.02.2021 prezentată de Direcția Economică - Serviciul Buget Local – CFP din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia nr. 47/2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) și  art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

 

În urma stabilirii votului valabil exprimat

 

 

H O T Ă R ĂȘ T E

 

 

          Art.1 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 344/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația  specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, își încetează aplicabilitatea la data de 30.06.2021.

 

Art. 2 (1) Începând cu data de 01.07.2021 finanțarea serviciului public de salubrizare – gestionare deșeuri de la utilizatorii non casnici  (persoane juridice din Sectorul 2 al Municipiului București, cu excepția asociațiilor de proprietari și a persoanelor juridice deținătoare de imobile cu destinație rezidențială) se realizează prin tarife adoptate de autoritățile administrației publice locale în condițiile legii, ce pot fi  modificate/ajustate conform normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordin al A.N.R.S.C., cu respectarea prevederilor legale privind asigurarea transparenței decizionale.

             (2) Operatorul de salubritate va transmite Primăriei Sectorului 2 București cel târziu la data de 31 martie 2021, documentațiile prevăzute de art. 8 din  Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109 / 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor (fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuie, memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor, alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor), în vederea supunerii spre aprobare Consiliului local al Sectorului 2, în condițiile legii.

 

Art. 3 Până la data de 31 mai 2021,  operatorul de salubritate, cu sprijinul compartimentelor  de resort de la nivelul administrației publice locale a Sectorului 2 al Municipiului București, va  asigura întocmirea evidenței tuturor utilizatorilor non – casnici (persoane juridice, cu excepția asociațiilor de proprietari și a persoanelor juridice deținătoare de imobile cu destinație rezidențială), în vederea încheierii contractelor individuale de prestări servicii de salubrizare.

 

Art. 4 Utilizatorii non casnici (persoane juridice, cu excepția asociațiilor de proprietari și a persoanelor juridice deținătoare de imobile cu destinație rezidențială) vor încheia contracte individuale de prestări servicii pentru gestionarea deșeurilor menajere cu operatorul de salubrizare, cu valabilitate începând cu data de 01.07.2021, contracte care vor respecta prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare în sectorul 2 și ale contractului – cadru de prestare a serviciului, conform legislației în vigoare.

 

Art. 5  Poliția Locală Sector 2 va asigura desfășurarea operațiunilor de control, începând cu data de 01.07.2021, pentru identificarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege utilizatorilor non casnici, fără contracte de prestare a serviciului de salubrizare.

 

 

              Art. 6 Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Poliția Locală Sector 2,  vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

              Art. 7 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

   

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 
 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 80

Bucureşti, 25.02.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: 80.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:1360 Vizualizări
Descărcare: 642 times
Data creării: 02-03-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE