• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 081 din 2021

55 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 60/2020HCL S2 nr. 406/2018HCL S2 nr. 84/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

           Luând în considerare proiectul de hotărâreinițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 60/29.04.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 14326/03.02.2021 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Urbanism Cadastru și Gestionare Terituriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 246/15.02.2021 întocmit de Managerul Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate 171036/08.12.2020 și Nota de fundamentare                   nr. 171037/08.12.2020 întocmite de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr.114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale.
 • Hotărârea Consiliului Local  Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2    211/2011;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/29.04.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 166  alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

         Art. I Se modificăși se completează Articolul I alineatul (2) din Hotărârea Consiliului Local  Sector 2 nr. 60/29.04.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, după cum urmează:

 

          „ Art. I (2)  Spațiul prevăzut la Art. I alin (1) se transmite în vederea realizării de

           activități de asistență socială.

 

           Art. II Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr.60/29.04.2020pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon  nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

 

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

 

           Art. IV Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 81

Bucureşti, 25.02.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa odinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumire fișier: 81.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:420 Vizualizări
Descărcare: 55 times
Data creării: 02-03-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE