• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 082 din 2021

35 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 315/2019,  HCL S2 nr. 214/2019,  HCL S2 nr. 407/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

  Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de dna Chirilă Alexandra Elena, consilier local, pentru modificarea Anexei nr.8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificatăși completată  prin H.C.L. Sector 2 nr.214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de dna Chirilă Alexandra Elena, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București, înregistrat la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 570/11.02.2021;
 • Raportul de specialitate nr. 25430/17.02.2021 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local Sectorului 2 al Municipiului București
 • Dispoziţia 47/07.01.2020  emisă de  către  Primarul  Sectorului  2   privind

exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și compltările ulterioare;
 • Ordin al Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector nr.73/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019.

 

         În temeiul art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) și alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

        Art. I Se înlocuiește Anexa nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018  privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2           nr. 214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019, conform Anexei, ce conține o paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

       Art. II (1) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea  Centrului Cultural Mihai Eminescu  rămân aplicabile.

 

                   (2) Pe data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 pentru modificarea anexei nr.8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu și H.C.L.                nr. 315/2019 privind modificare Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centruli Cultural Mihai Eminescu modificatăși completată prin H.C.L. nr.214/2019, se abrogă.

 

       Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

       Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 82

Bucureşti, 25.02.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4  pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 82.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:241 Vizualizări
Descărcare: 35 times
Data creării: 02-03-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE