• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 085 din 2021

68 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 222/2021HCL S2 nr. 298/2022HCL S2 nr. 241/2023HCL S2 nr. 333/2023HCL S2 nr. 506/2023HCL S2 nr. 83/2024

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 194/2017HCL S2 nr.  337/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 15690/09.02.2021 şi Nota de fundamentare nr. 15691/09.02.2021 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 21717/11.02.2021 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 14 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 337/31.10.2019;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;
 • Hotărârea Colegiului Director nr. 1/2021 privind avizarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 337/31.10.2019.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei ce conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2 şi Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 337/31.10.2019 se abrogă.

                      

Art.3. Primarul Sectorului 2, Secretarul General al Sectorului 2 și Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.4.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 85

Bucureşti, 25.02.2021

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021, cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

Denumire fișier: 85.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:471 Vizualizări
Descărcare: 68 times
Data creării: 02-03-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE