• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 089

18 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 401/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea H.C.L  Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre”;

Analizând:

 • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr. 24462/16.02.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost completată prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 26238/18.02.2021;
 • Raportul de specialitate nr. 26946/19.02.2021 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;
 • Avizul favorabil nr. 02/18.02.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 47/2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

 

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
 • C.L. Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic ”Ady Endre”.

 

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu  art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii votului valabil exprimat

 

 

H O T Ă R ĂȘ T E

 

Art.I Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre” se modificăși va avea următorul cuprins :

 

                  ,,Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului  general pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare – reabilitare Liceul Teoretic “Ady Endre”

 

      Art. II (1) Se modificăși se completează anexa la H.C.L Sector 2 nr. 401/2018 prin înlocuirea filelor nr. 91-94 și 195, conform anexei la prezenta hotărâre ce conține un număr de 7 file.

 

               (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții.

 

 

 

Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 401/2018 rămân aplicabile.

 

 

Art. IV Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.     

 

 

     

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

 
 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 89

Bucureşti, 25.02.2021

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 89.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:46 Vizualizări
Descărcare: 18 times
Data creării: 02-03-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE