• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 155 din 2021

48 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâreinițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea unor reglementări pe linia protecției împotriva incendiilor ;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa SC IVIMPEX SRL nr. 04/11.03.2021 înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 38097/11.03.2021 și la Cabinet Secretar General Sector 2 sub nr. 879/11.03.2021;
 • Raportul de specialitate nr. 57215/15.04.2021 prezentat de Serviciul Management Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de Fundamentare nr. 1277/16.04.2021 prezentată de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuţiilor specifice funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios – Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MIRA nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul art. 139 alin. (1),  art. 166 alin. (2) lit. n) coroborat cu alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

În urma stabilirii votului valabil exprimat

 

H O T Ă R ĂŞ T E

             Art. 1 (1) Se aprobă amplasarea la limita de proprietate dintre imobilul situat în str. Chiristigiilor nr. 11-13, identificat prin nr. cadastral 202133, IE 233555, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 București - prin Administrația Domeniului Public Sector 2 și imobilul identificat cu nr. cadastral 228445, IE 228445, situat în Aleea Câmpul Moșilor nr. 5A, aparținând SC IVIMPEX SRL,  a unui număr de 3 porți de acces, ce vor fi utilizate numai pentru evacuarea persoanelor în situații de urgență (incendiu și alte evenimente ce presupun evacuarea în regim de urgență a persoanelor), prin punctele de acces ale căilor de evacuare, conform anexei ce conține 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

                        (2) Sistemele și instalațiile de acces aferente ansamblului comercial   vor fi executate la limita de proprietate (spre interiorul și doar pe proprietatea aparținând        SC IVIMPEX SRL) și vor fi proiectate conform normelor și reglementărilor tehnice specifice de securitate la incendiu,  astfel încât pe toată durata de viață a acestora, în cazul inițierii unui incendiu, să asigure evacuarea imediatăși protejarea vieții persoanelor.

 

            Art. 2 Deținătorul terenului situat în str. Câmpul Moși nr. 5A va asigura repararea oricărei pagube ar fi produse terenului cu nr. cadastral  202133, IE 233555, în situația traversării acestuia, în caz de urgență, pentru asigurarea evacuării și salvării vieții persoanelor,  fără a fi schimbată destinația terenului.

            Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 București și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.        

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIU

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Hotărâre nr. 155

Bucureşti, 22.04.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa,  și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 155-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:370 Vizualizări
Descărcare: 48 times
Data creării: 27-04-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE