• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 214 din 2021

466 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 301/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.07.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 21297/01.07.2021 prezentată de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 sub nr. 2234/05.07.2021;
 • Raportul de specialitate nr. 102735/07.07.2021 prezentat de Serviciul Juridic, Direcţia Juridică, Legislaţie Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 103374/08.07.2021 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Anunţul Public nr. 74996/20.05.2021 privind aducerea la cunoştinţă publicăîn temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, precum şi propunerile formulate în conformitate cu art. 7 alin. (4) şi (5) din acelaşi act normativ;
 • Adresa nr. 23807/21.07.2021 transmisă de Poliţia Locală Sector 2, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 111602/21.07.2021, privind propunerile/ sugestiile/ recomandările formulate în perioada asigurării transparenței decizionale;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spaţii Verzi şi Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 810/04.05.2021 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penalăşi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea  Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. n) şi o) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I. Se modificăşi se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce cuprinde 2 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti rămân aplicabile.

 

Art.III. Poliţia Locală Sector 2 şi Administraţia Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

PELLEGRINI MARIUS-OVIDIU

 
 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 214

Bucureşti, 22.07.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.07.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 214-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:901 Vizualizări
Descărcare: 466 times
Data creării: 27-07-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE