• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 218 din 2021

59 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 174/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.07.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea art. 1 din H.C.G.M.B. nr. 312/2007;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 94245/08.07.2021 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 103813/08.07.2021;
 • Nota de fundamentare nr. 22508/15.07.2021 prezentată de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 104612/14.07.2021 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 21353/01.07.2021 emisă de Poliţia Locala Sector 2 cu referire la propunerea de redistribuire a imobilului situat în str. Paroşeni nr. 26, sector 2;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Relaţii cu Mediul Economic, Protecţia Consumatorului şi Administrarea Patrimoniului Imobiliardin cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 810/04.05.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul comun nr. 393/630/4236/2017 emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Sănătății şi Ministerul Educației Naționale pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 312/2007 privind abrogarea Hotărârii CGMB nr. 340/2006 şi transmiterea terenului în suprafaţă de 278 mp, situat în str. Paroşeni nr 26, sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al  Sectorului  2, în scopul realizării unei secţii a Politiei Comunitare Sector 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 139/2007 privind transmiterea terenului în suprafaţă de 278 mp, situat în str. Paroşeni nr. 26, sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în administrarea Poliţiei Comunitare Sector 2, în vederea realizării unei sectii a poliţiei comunitare;

 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) şi p) şi alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Se solicită Consiliului General al Municipiului București modificarea art.1 din H.C.G.M.B. nr. 312/2007, care va avea următorul continut:

 

            „Art.1. (1) Se aprobă transmiterea terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, situat în str. Paroşeni nr. 26, sector 2, intabulat în Cartea funciară număr vechi 95916, număr nou 216452, în suprafaţă măsurată de 273 mp, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în administrarea  Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, în scopul dezvoltării unui centru de servicii comunitare integrate.

                    (2) Terenul menţionat la alin. (1) se identifică potrivit planului topografic scara 1:500, prezentat în anexa ce conţine 1 paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

    
  

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

PELLEGRINI MARIUS-OVIDIU

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 218

Bucureşti, 22.07.2021

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.07.2021, cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Denumire fișier: 218-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:328 Vizualizări
Descărcare: 59 times
Data creării: 27-07-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE