• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 221 din 2021

63 Descărcări

 

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 200/2022HCL S2 nr. 259/2023

Modifică/completează  HCL S2 nr. 155/2005,  HCL S2 nr. 28/2007

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 66/2014, HCL S2 nr. 7/2010

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.07.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 82773/18.06.2021 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 95188/24.06.2021;
 • Raportul de specialitate nr. 97065/29.06.2021 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie Contencios Administrativ – Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul nr. 15774/DPPD/MV/07.06.2021 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 810/04.05.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1985/11.12.2020 privind aprobarea Procedurii de selecţie a membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. (p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I. Se modificăşi se completează anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1 ce cuprinde 1 (o) paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II. Se modificăşi se completează partea dispozitivă a H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

        (1) Dupăarticolul 1 se introduce un nou articol, 1^1, cu următorul cuprins:

,,Art. 1^1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, prezentat în anexa nr. 2 ce conţine 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

         (2) Articolul 2 se modificăşi se completeazăşi va avea următorul cuprins:

,,Art. 2(1)Membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, inclusiv preşedintele, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 1% din indemnizaţia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 • Plata indemnizaţiei se suportă din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.”

 

 

Art.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.

 

Art.IV. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2010 şi Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 66/2014 se abrogă.

 

Art.V. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.VI. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

PELLEGRINI MARIUS-OVIDIU

 
 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 221

Bucureşti, 22.07.2021

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.07.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: 221-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:229 Vizualizări
Descărcare: 63 times
Data creării: 27-07-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE