• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 266 din 2021

92 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 382/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.08.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind acordarea de subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor religioase recunoscute în Romania, care înfiinţeazăşi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza Sectorului 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 •  Raportul de specialitate nr. 115252/10.08.2021 întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 129726/20.08.2021 prezentat de Serviciul Juridic, Direcţia Juridică, Legislaţie Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 125736/18.08.2021 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Amendament formulat verbal de domnul Şerpescu Cătălin Constantin, consilier local, Consiliul Local Sector 2, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al şedinţei din data de 26.08.2021;
 • Propunerile formulate de grupul de consilieri locali PSD prin doamna Popescu Lenuţa, respectiv de grupul de consilieri PNL prin domnul Săftoiu Elwis-Claudiu, astfel cum au fost consemnate în procesul-verbal al şedinţei din data de 26.08.2021;
 • Dispoziţia nr. 810/04.05.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființeazăși administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 5 și următoarele din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998  privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţeazăşi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Se aprobă Regulamentul privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor religioase recunoscute în România cu personalitate juridică, care înființeazăși administrează unități de asistență socială pe raza Sectorului 2 pentru anul 2022, conform Anexei 1, care are un număr de 43 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă categoriile de servicii sociale pentru care se acordă subvenții, nivelul mediu lunar al subvenției și categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială conform Anexei 2, care are un număr de 7 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobarea constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor religioase în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru servicii sociale, conform Anexei 3 care are 1 paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăși Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

FEROIU DUMITRU-SILVIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărâre nr. 266

Bucureşti, 26.08.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 54 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: 266-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:355 Vizualizări
Descărcare: 92 times
Data creării: 01-09-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE