• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 286 din 2021

115 Descărcări

Modificată/completată prin HCL S2 nr.  333/2021HCL S2 nr. 385/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.08.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind aprobarea proiectului „Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 128440/25.08.2021 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 128444/20.08.2021 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Raportul de specialitate nr. 119360/17.08.2021 și  Nota de fundmentare            123469/25.08.2021 întocmite de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr. 4942/23.08.2021 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Buget – Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia  Primarului  Sectorului 2  810/04.05.2021  privind  exercitatea  cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie,  Contencios – Administrativ, a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific[rile ;i completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 167/2016 privind Metodologia de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială.

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) şi alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂŞ T E

Art.1.(1) Se aprobă proiectul „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”, conform Anexei 1.

           (2)  Se aprobă finanțarea proiectului „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona marginalizată Baicului”, de la bugetul general consolidat al Sectorului 2, prin sume alocate cu această destinație în bugetele Primăriei Sectorului 2 și ale instituțiilor publice subordonate, în cuantum de 1.703.100 lei,  conform Anexei 2.

          (3) Anexele 1 – 2 conțin un număr de 7 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

FEROIU DUMITRU-SILVIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

Hotărâre nr. 286

Bucureşti, 26.08.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10  pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: 286-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:380 Vizualizări
Descărcare: 115 times
Data creării: 01-09-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE