• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 287 din 2021

168 Descărcări

Modificată/completată prin HCL S2 nr.  334/2021HCL S2 nr. 386/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.08.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Sectorului 2, privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 119482/17.08.2021 şi Nota de fundamentare nr. 121795/20.08.2021, întocmite de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;
 • Nota de fundamentare nr. 4950/24.08.2021 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București;
 • Nota de fundamentare nr. 132603/25.03.2021 întocmită de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București;
 • Nota de fundamentare nr.132689/25.08.2021 întocmită de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București;
 • Raportul de specialitate nr. 128946/25.08.2021 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 132341/25.08.2021 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Amendamentul Executivului nr. 2951/26.08.2021;
 • Amendamentul Grupului USR-PLUS nr. 2953/26.08.2021;
 • Avizul Comisiei de Buget – Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridică, Ordine Şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 810/04.05.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;

- Hotărârea Guvernului nr.417/2015 pentru aprobarea Strategiei pentru reducerea părăsirii timopurii a școlii în România;

- Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂŞ T E

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc pentru o perioadă de 12 luni în scopul creșterii accesului la servicii de interes general pentru locuitorii din zona Tei Toboc, conform fișei de proiect din Anexa 1, care conține un număr de 8 file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pentru implementarea activităților proiectului în anul școlar 2021-2022, se aprobă finanțarea de la bugetul general consolidat al Sectorului 2,  prin sume alocate cu această destinație în bugetele Primăriei Sectorului 2 și ale instituțiilor publice subordonate, în  cuantum de 1.811.190 lei, conform Anexei nr. 2 care conține 2 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Autoritatea executivă, serviciile şi instituţiile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura implementarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socială in zona urbană marginalizată Tei Toboc , conform Acordului de colaborare prevăzut în Anexa 3, care conține 6 file și face parte integranta din prezenta  hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

FEROIU DUMITRU-SILVIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

Hotărâre nr. 287

Bucureşti, 26.08.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 19 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: 287-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:370 Vizualizări
Descărcare: 168 times
Data creării: 01-09-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE