• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 290 din 2021

94 Descărcări

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 337/2021HCL S2 nr. 373/2021

Consiliul Local Sector 2 al municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.09.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al municipiului București pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București in scopul  realizării obiectivului  de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul ” Unități și instituții de învățământ de stat”;                                                                              

 Analizând:

- Referatul de aprobare prezentat de primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate nr. 143644/13.09.2021 prezentat de Direcţia Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 143715/13.09.2021 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru și Gestiune Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

- Raportul  de specialitate nr. 144435/14.09.2021 prezentat de  Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

- Raportul  de specialitate nr. 143366/13.09.2021 prezentat de  Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 134582/13.09.2021 prezentat de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Nota de fundamentare nr. 130921/06.09.2021 prezentată  de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;  

- Nota de fundamentare nr. 139461/06.09.2021 prezentată de Administrația Piețelor Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 810/04.05.2021 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislatie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 1207/26.08.2021 privind aprobarea realizării unei creșe mari în Municipiul București, Sector 2;
  • Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 1205/25.08.2021 privind aprobarea includerii obiectivului de investiții pe lista sinteză a subprogramului „Unități și instituții de învățământ de stat”;
  • Ghidul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,,l” și ,,p” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂȘ T E

Art. 1 (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și  Administraţiei prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA,  pe bază de protocol, a amplasamentului teren aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, situat în  municipiul București, str. Ion Vlad nr. 3-5 (fost aleea Pantelimon nr. 500),  Sector 2, în suprafață de 7648 mp. înscris în Cartea  Funciară  nr. 202504, cu număr cadastral 202504 și parțial în cartea Funciară nr. 238262, cu nr. cadastral  238262, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul ” Unități și instituții de învățământ de stat”.

     (2)  Terenul  este identificat ca lotul 1, în suprafață de 7648 mp. în planul de amplasament si delimitare a imobilului, conform Anexei ce conține 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Predarea terenului se va face în baza protocolului  de predare primire ce va fi încheiat după realizarea tuturor operațiunilor cadastrale necesare, între reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 2, prin Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, împuternicit în baza prezentei, împreună cu personalul desemnat prin dispoziție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, respectiv conducătorul  serviciului  public local  de resort, pe de o parte, și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe de altă parte.

Art. 3. Se aprobă dezafectarea, respectiv  repoziționarea  construcțiilor de pe teren, după caz,  în vederea  predării amplasamentului viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 4.Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București   se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 5. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a lucrărilor de viabilizare, sistematizare și amenajare a terenului și a lucrărilor de  racorduri și branșamente la utilități (energie electrică, apă-canal, gaze sau alt combustibil utilizat etc.).

Art. 6  Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București,   se obligă ca, după predarea - preluarea  amplasamentului și a obiectivelor realizate,  să mențină destinația acestora și să le întrețină pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,  precum și Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 vor  asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8. Prezenta  Hotărâre intrăîn vigoare și produce efecte juridice, numai după emiterea acordurilor și împuternicirii exprese adoptate prin Hotărâre de către Consiliul General al Municipiului București, solicitate în prealabil de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.9 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.    

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

FEROIU DUMITRU-SILVIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

Hotărâre nr. 290

Bucureşti, 20.09.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.09.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H290-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:468 Vizualizări
Descărcare: 94 times
Data creării: 20-09-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE