• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 301 din 2021

152 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 31/2022

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 177/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 128/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2                nr. 177/2020;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 278/03.09.2021, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 sub nr. 130894/06.09.2021 prezentată de Asociaţia Caritas București;
 • Raportul de specialitate nr. 137612/16.09.2021 înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 147398/17.09.2021 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate 149669/21.09.2021 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului  Sectorului 2  810/04.05.2021  privind  exercitarea  cu  caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie,  Contencios – Administrativ, a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 353/2019.

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) şi alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se modificăşi se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 177/2020, conform Anexei ce conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2  rămân aplicabile.

      (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 177/2020 îşi încetează aplicabilitatea.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

                                                 SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

      FEROIU DUMITRU-SILVIU                                                               ELENA NIȚĂ

 

Hotărârea nr. 301

Bucureşti, 30.09.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.09.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H301-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:737 Vizualizări
Descărcare: 152 times
Data creării: 05-10-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE