• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 307 din 2021

210 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 362/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București  privind aprobarea  Actului Adițional nr. 67/2021 la Contractul  nr. 1128/25.10.1999  privind serviciul de salubrizare în Sectorul 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 152106/24.09.2021 prezentat de Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;
 • Raportul de specialitate nr. 152073/24.09.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;
 • Raportul de specialitate nr. 151270/24.09.2021  prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;
 • Îndreptarea eroare materială formulată verbal de Secretarul General al Sectorului 2, astfel cum a fost consemnatăîn procesul-verbal al sedinței Consiliului Local Sector 2 din data de 30.09.2021;
 • Amendamentul nr. 3478/30.09.2021 formulat de către dl Waspusch Virgiliu-Gabriel, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Avizul Comisiei de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 810/04.05.2021 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios – Administrativ, a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
 • Hotărârea Guvernului României 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor;
 • Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată prin Legea 199 din 17 noiembrie 1997, publicatăîn Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea nr. 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În urma stabilirii votului valabil exprimat

 

H O T Ă R ĂȘ T E

 

Art.1 Se aproba Actul Aditional nr. 67/2021 la Contractul nr. 1128/25.10.1999  privind serviciul de salubrizare în Sectorul 2, conform Anexei care cuprinde 9 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București,  reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și operatorul de salubrizare autorizat pe raza Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti .

     

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

                                                                                                SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

      FEROIU DUMITRU-SILVIU                                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărâre nr. 307

Bucureşti, 30.09.2021

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.09.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H307-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:520 Vizualizări
Descărcare: 210 times
Data creării: 05-10-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE