• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 318 din 2021

117 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 32/2022

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 356/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.10.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Analizând:

  • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Adresa Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 nr. 5563/22.09.2021;
  • Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2 înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub 5628/24.09.2021;

            - Nota de fundamentare nr. 5617/28.09.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 153672/28.09.2021, prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 154980/06.10.2021 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Dispoziţia nr. 810/04.05.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

- Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare;

                        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 76/25.02.2021 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2021 – 2022.

          

             În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art. 1  Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1                 şi   nr. 2, ce conţin un număr de 9 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art. 2  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 15/2021 și H.C.L  Sector 2 nr. 77/2021 îşi încetează aplicabilitatea.

 

           Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

       

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

FEROIU DUMITRU-SILVIU

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 318

Bucureşti, 21.10.2021

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.10.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H318-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:364 Vizualizări
Descărcare: 117 times
Data creării: 26-10-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE