• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 334 din 2021

64 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr.  287/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.10.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 287/26.08.2921 privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 162712/12.10.2021 întocmit de coordonatorul proiectului și de către Direcţia Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 162511/14.10.2021 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 154008/12.10.2021 întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București;
 • Avizul Comisiei de Buget – Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi

Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului

şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 • Avizul Comisiei  de  Învățământ,  Cultură,  Sport,  Culte,  Probleme  de  Tineret și

Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 • Avizul Comisiei  de  Protecţie  Socială,  Sănătate,  Familie,  Minorităţi,  Apărarea

Drepturilor Copilului şi aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 • Avizul Comisiei Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 810/04.05.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

      Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea   272/2004  privind  protecția  și  promovarea  drepturilor  copilului,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și

completările ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului nr.417/2015 pentru aprobarea Strategiei pentru reducerea

părăsirii timpurii a școlii în România;

 • Hotărârea Consiliului  Local  Sector 2   287/26.08.2021  privind    aprobarea

Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) și alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

       Art. I. (1) Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 287/26.08.2021 privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc, conform Anexei la prezenta, care conține o paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                   (2) Anexa, cuprinzând bugetul Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc, înlocuiește Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local  Sector 2 nr. 287/26.08.2021 privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc.

 

       Art.II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2                           nr. 287/26.08.2021 privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc  își mențin aplicabilitatea.

 

      Art.III. Autoritatea executivă a Sectorului 2, direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, precum și Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

     Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEROIU DUMITRU-SILVIU

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 334

Bucureşti, 21.10.2021

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.10.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: H334-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:290 Vizualizări
Descărcare: 64 times
Data creării: 26-10-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE