• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 356 din 2021

51 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 32/2022

Modifică/completează  HCL S2 nr. 318/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.11.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 318/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 173791/01.11.2021, înregistrată la Cabinet Secretar General sub 3908/01.11.2021, înaintată de doamna consilier local Popescu Lenuța;
 • Adresa nr. 4039/15.11.2021, înregistrată la Cabinet Secretar General, înaintată de domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel;
 • Nota de fundamentare nr. 6630/16.11.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 182059/16.11.2021, prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2 înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub 6508/15.11.2021;
 • Raportul de specialitate nr. 182895/17.11.2021 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 180919/17.11.2021 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti înregistrată la sediul Primăriei Sector 2 sub nr. 182786/17.11.2021;
 • Tabelul cu reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost înregistrat la Primăria Sector 2 Bucureşti - Cabinet Secretar sub nr. 4248/25.11.2021;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 2422/02.11.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 76/2021 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2021-2022;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 318/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. l) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

Art.I Pe data prezentei, se modificăşi se completeazăpoziţiile 15, 22, 23, 35, 52, 55, 60, 61, 62, 63, 66,73 și 76 și se introduce poziția nr. 79în Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 318/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr.1 ce conține 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Pe data prezentei, se modificăși se completeazăpozițiile 1 și 37și se introduce poziția nr. 39în  Anexa nr. 2 la H.C.L Sector 2 nr. 318/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 2 ce conține 1 paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărȃrii Consiliului Local Sector 2 nr. 318/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, rămȃn aplicabile.

Art.IV Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi directorii celor două unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       MATEI VASILE-SILVIU                             SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI  2,

                                                                 ELENA NIȚĂ

 

 

Hotărâre nr. 356

Bucureşti, 25.11.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.a

Denumire fișier: H356-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:267 Vizualizări
Descărcare: 51 times
Data creării: 03-12-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE