• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 358 din 2021

34 Descărcări

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 206/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.11.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 206/10.06.2021 privind emiterea acordului de principiu pentru înstrăinarea unui imobil de către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 174651/10.11.2021 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 , serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 179575/11.11.2021;
 • Raportul de specialitate nr. 182475/17.11.2021 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996;
 • Adresa nr. 168268/21.10.2021 întocmită de Secretarul General al Sectorului 2 către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 14219/01.11.2021 de la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub numarul 177484/08.11.2021;
 • Adresa nr. 177729/08.11.2021 întocmită de Secretarul General al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, privind reanalizarea cadrului legal aferent adoptării Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 206/2021;
 • Dispoziţia nr. 2422/02.11.2021 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 214/2020 privind acceptarea unei moşteniri/legat de titlu particular de către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 – Centrul de primire copii în regim de urgenţă „Cireşarii”;   

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 206/2021privind emiterea acordului de principiu pentru înstrăinarea unui imobil de către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit.p) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

Art.1. Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 206/10.06.2021 privind emiterea acordului de principiu pentru înstrăinarea unui imobil de către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

Art.2.Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                  

              

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

     MATEI VASILE-SILVIU                                           SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI  2,

                                                       ELENA NIȚĂ

        

 

 

Hotărâre nr. 358

Bucureşti,  25.11.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Denumire fișier: H358-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:238 Vizualizări
Descărcare: 34 times
Data creării: 03-12-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE