• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 362 din 2021

119 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 307/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.11.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea Actului adițional nr. 67 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 2 nr. 307/2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 67 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 pentru serviciul de salubrizare în Sectorul 2.

Analizând:

 • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 181692/16.11.2021 întocmit de către Direcția Servicii Publice, Serviciul Gospodărie  Comunală  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;
 • Raportul de specialitate nr. 181987/ 17.11.2021 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;
 • Raportul de specialitate nr. 183786/18.11.2021 întocmit de către Direcția Juridică, Legislaţie, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia 2422/ 02.11.2021   emisă   de   către   Primarul   Sectorului  2 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin. (1) și  art. 166 alin. (4) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În urma stabilirii votului valabil exprimat

 

H O T Ă R ĂȘ T E

 

Art. I Se aprobă modificarea Actului adițional nr. 67 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 2 nr. 307/2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 67 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 pentru serviciul de salubrizare în Sectorul 2 astfel:

 Art. 11 din Actul adițional nr. 67 se modificăși va avea următorul conținut:

,, Dispozițiile art. 111 – Relațiile între Operator și Utilizatorii/Beneficiarii serviciului de salubrizare, introdus prin Actul adițional nr. 62/28.12.2018, se modificăși vor avea următorul cuprins:

„ Art.111– Obligațiile Operatorului în relațiile cu Utilizatorii/Beneficiarii serviciului de salubrizare

(1) În funcţie de tipul activităţii, pot fi utilizatori ai serviciului de salubrizare:

(a) Comunitatea locală considerata în întregul ei în cazul activităţilor specifice serviciului public de salubrizare prestate de către Operator în beneficiul întregii comunități locale, a căror contravaloare se achită de către Autoritatea Contractantă de la bugetul local;

(b) Persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activităţi specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităţilor a căror prestare se realizează, pe baza unui contract de prestări servicii, încheiat în nume propriu cu Operatorul.

Aceste contracte vor respecta prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare in Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului București, ale contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților conform Ordinului nr. 112/2007 emis de A.N.R.S.C și ale contractului cadru adoptat de Consiliul Local Sector 2 București pe baza legislaţiei în vigoare.

(2) Operatorul, în conformitate cu prevederile legale, are dreptul la:

 (a) Încasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, conform tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 2;

(b) Prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului;

(c) Ajustarea tarifelor în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, indicele de ajustare fiind indicele INS pentru servicii apă-canal-salubrizare

(d) Modificarea tarifelor în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; În acest caz, părțile contractuale vor proceda la analiza privind situația echilibrului contractual și adoptarea măsurilor legale care se impun pentru restabilirea acestuia, inclusiv modificarea corespunzătoare a tarifelor, în cazul în care se înregistrează o astfel de situație pentru 2 luni consecutive.

(e) Exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București.

 (3) Operatorul are, în relația cu utilizatorii serviciului de salubrizare, următoarele obligații care se completează cu cele prevăzute în Contract și în actele normative aplicabile:

 (a) să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii, continuităţii, adaptabilităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori;

(b) săîncheie contracte cu utilizatorii (persoane fizice persoane fizice care dețin o unitate locativă individualăși/sau o unitate locativăîntr-un condominiu în care nu s-a constituit asociație de proprietari/locatari și asociații de proprietari/locatari  și/sau persoane juridice din Sectorul 2 al Municipiului București, cu excepția asociațiilor de proprietari/locatari și persoanelor juridice deținătoare de imobile cu destinație rezidențială) pentru prestarea activităților specifice de gestiune a deșeurilor menajere și similare, precum și pentru efectuarea activităților care se desfășoară ocazional și la solicitarea deținătorilor/generatorilor de deșeuri;

(c) să asigure deţinătorilor de deşeuri containerele/ recipientele, precum şi, după caz, sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor, în condițiile prevăzute în Regulamentul serviciului de salubrizare în Sectorul 2;

(d) săaducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.

(e) Să facă regulat campanii de informare.

Art. II. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu Direcția Servicii Publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri.

Art. III.Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

                                                                                                  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

     MATEI VASILE-SILVIU                                           SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI  2,

                                                      ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărâre nr. 362

Bucureşti, 25.11.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H362-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:410 Vizualizări
Descărcare: 119 times
Data creării: 03-12-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE