• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 373 din 2021

85 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 290/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.11.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 290/2021 pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 (fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul Bucureștiîn scopul  realizării obiectivului  de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”, cu modificările și completările ulterioare;

  Analizând:

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-  Raportul de specialitate nr. 183547/18.11.2021 prezentat de Direcţia Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr.186234/23.11.2021 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru și Gestiune Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Dispoziţia  nr. 2422/ 02.11.2021    emisă    de    către    Primarul    Sectorului 2  privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 1207/26.08.2021 privind aprobarea realizării unei creșe mari în Municipiul București, Sector 2;
 • Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 1205/25.08.2021 privind aprobarea includerii obiectivului de investiții pe lista sinteză a subprogramului „Unități și instituții de învățământ de stat”;
 • Ghidul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 372/2021 privind transmiterea unui imobil din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Direcției Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, în vederea realizării unui obiectiv de investițíi;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 321/29.10.2021 privind schimbarea destinației imobilelor situate în strada Ion Vlad nr. 3-5 (fostă Aleea Pantelimon nr. 500), sector 2, identificate cu numerele cadastrale 202504 și 238262 și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a încheia protocoalele cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.“ SA, în scopul realizării obiectivelor de investiții “Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri“, respectiv “Extindere, repoziționare și amenajare a complexului de servicii pentru persoane adulte fără adăpost, cu refacere localăîmprejmuire“
 • Adresa ”CNI” SA nr. 51965/18.11.2021, înregistrată la Primăria Sector 2 cu 183482/18.11.2021, prin care se solicită completarea H.C.L. Sector 2 nr. 290/20.09.2021 pentru predarea amplasamentului, în vederea corelării și adaptării denumirii obiectivului de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri” cu denumirea obiectivului din Lista sinteză a subprogramului “Unități și instituții de Învățământ de stat” aprobată de M.D.L.P.A..și anume: “Proiect tip- Construire creșă cu 110 locuri, sector 2, Municipiul București”.

 

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) și l), alin.(3) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii votului valabil exprimat,

 

 

 

H O T Ă R ĂȘ T E

 

Art. I. Se aprobă modificarea Articolului 1 alin. 1) al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2021 pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 (fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul Bucureștiîn scopul  realizării obiectivului  de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 337/2021,  care va avea următorul cuprins:

”Art. 1 (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și  Administraţiei prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA,  pe bază de protocol, a amplasamentului teren care constituie proprietatea municipiului București, aflat în administrarea  Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflate sub autoritatea sa, situat în  municipiul București, str. Ion Vlad nr. 3-5 (fost Aleea Pantelimon nr. 500),  sector 2,  identificat cu LOT 1 în suprafaţă totală de 7.920 mp, conform anexei, format din  terenul în suprafață de 6.816 mp (din măsurători) înscris în Cartea Funciară nr. 202504, identificat cu numărul cadastral nr. 202504, la care de adaugă  suprafața de teren  de 1.104 mp,  provenită din terenul în suprafață totală de 3.873 mp înscrisăîn Cartea Funciară nr. 238262, identificat cu numărul cadastral nr. 238262, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”– SA a  obiectivului de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”, denumit “Proiect tip - Construire creșă cu 110 locuri, sector 2, Municipiul București” conform Listei sinteză a subprogramului “Unități și instituții de Învățământ de stat” aprobată de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.”

Art. II  Se aprobă completarea Articolului 3 al Hotărârii nr. 290/2021 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 337/2021, cu un alineat nou, având  următorul cuprins:

Art. 3 (1) (…)

     (2) Consiliul Local al Sectorului 2  se obligă să scoată din funcțiune în vederea casării, demolării și valorificării a construcțiilor existente pe amplasament, astfel cum acestea sunt identificate în Articolul 4 al Hotărârii nr. 321/29.10.2021 adoptată de Consiliul General al Municipiului București, pentru predarea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și  Administraţiei prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA”, respectiv: platformă betonată - construcția denumită generic ”construcție Piața Dobroeiști de 4500 mp”  ce se regăsește la poziția nr. 2148 din Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București  nr. 186/2008;platformă betonată –în suprafață de 5792 mp. ce se regăsește la poziția 2156, din Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008; pavilion administrativ, în suprafață totală de 113 mp, edificat în baza Autorizației 36P/ P din 20.07.1998, identificată la poz. 2149  din Anexa la  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, construcție înscrisă în Cartea Funciară nr. 202504 (C1); șopron spălător metalic (copertină metalică) –în suprafață de 115 mp., edificat în baza Autorizației 36P/ P din 20.07.1998, identificată la poz. 2152  din Anexa la  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008; împrejmuire edificatăîn anul 1999, în baza AC nr. 36p/ P din 1998, emisă de Primăria Municipiului București, prevăzută la poziția nr. 2151 din Anexa la  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008); gard metalic, realizat în baza Autorizației de Construire nr. 262/36P din 22.03.2005 de împrejmuire a platformei, menționat la poziția 2155 din Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București  nr. 186/2008 ; punct PSI metalic,  menționat  la poz.2153 din Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008”.

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 2  nr. 290/20.09.2021 pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București în scopul  realizării obiectivului  de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat, astfel  cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 337/2021, rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea Executivă a Sectorului 2, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,  precum și Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2, vor  asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

     MATEI VASILE-SILVIU                                           SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI  2,

                                                       ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărâre nr. 373

Bucureşti, 25.11.2021

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H373-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:379 Vizualizări
Descărcare: 85 times
Data creării: 03-12-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE