• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 378 din 2021

57 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 25/2016

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi,16.12.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situate în Str. Intrarea Pâncota nr.16, Sector 2, București;

        Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 181195/17.11.2021 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Referat de specialitate nr. 174533/10.11.2021 întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr. 6841/24.11.2021 întocmită de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei  Juridice,  Ordine și Liniște  Publică,  Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia 2422/ 02.11.2021 emisă    de    către    Primarul    Sectorului 2 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

        Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale;
 • Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2016 privind transmiterea unor imobile din administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) și p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Pe data prezentei încetează dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Str. Intrarea Pâncota nr.16, Sector 2, București, identificat potrivit Anexei ce conține 3 pagini și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     (2)  Predarea – primirea imobilului menționat la alin. (1) se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în calitate de predator și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2016 privind transmiterea unor imobile din administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2 se modificăîn mod corespunzător.        

Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2  și Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

          MATEI VASILE- SILVIU                                       SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2                                       

                                                                                                                       ELENA NIȚĂ

 

Hotărâre nr. 378

Bucureşti, 16.12.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară  din data de 16.12.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: H378-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:276 Vizualizări
Descărcare: 57 times
Data creării: 20-12-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE