• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 382 din 2021

44 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 266/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/26.08.2021 privind acordarea de subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor religioase recunoscute în România, care înfiinţeazăşi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza Sectorului 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 •  Raportul de specialitate nr. 187/301/17.11.2021 întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 189728/03.12.2021 prezentat de Serviciul Juridic, Direcţia Juridică, Legislaţie Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 183251/19.11.2021 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 2422/02.11.2021 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființeazăși administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 5 și următoarele din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998  privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţeazăşi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I. (1) Se modificăalineatele (2) şi (3) ale Art. 22 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 266/26.08.2021 privind acordarea de subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor religioase recunoscute în România, care înfiinţeazăşi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza Sectorului 2, conform anexei ce cuprinde conţinutul întregului articol 22.

      (2) Anexa conţine 1 filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 266/26.08.2021 privind acordarea de subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor religioase recunoscute în România, care înfiinţeazăşi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza Sectorului 2, rămân aplicabile.

Art.III.Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

               

    

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

MATEI VASILE-SILVIU

 
 

   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hotărâre nr. 382

Bucureşti,  16.12.2021

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 16.12.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: H382-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:258 Vizualizări
Descărcare: 44 times
Data creării: 20-12-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE