• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 385 din 2021

73 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 286/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 286/2021 privind aprobarea proiectului „Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 333/2021;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 193367/09.12.2021 întocmit de coordonatorul proiectului și de către Direcţia Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 193506/09.12.2021 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 192610/09.12.2021 întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București;
 • Avizul Comisiei de Buget – Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei  de  Învățământ,  Cultură,  Sport,  Culte,  Probleme  de  Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei  de  Protecţie  Socială,  Sănătate,  Familie,  Minorităţi,  Apărarea Drepturilor Copilului şi aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia 2422/ 02.11.2021 emisă    de    către    Primarul    Sectorului 2  privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea 98/2016  privind  achizițiile  publice,  cu  modificările și  completările ulterioare;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea    272/2004   privind   protecția   și   promovarea  drepturilor  copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului   68/2003  privind  serviciile  sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului   417/2015  pentru  aprobarea Strategiei pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii în România;
 • Hotărârea Consiliului  Local  Sector 2   286/2021 privind  aprobarea proiectului “Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană maginalizată Baicului”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 333/2021;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) și alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I. (1) Se aprobă modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 286/2021 privind aprobarea proiectului „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”, astfel cum a fost modificatăși completată  prin H.C.L. Sector 2 nr. 333/2021, conform anexelor la prezenta, respectiv Anexa nr. 1, care conține 6 file, și Anexa nr. 2, care conține o filă, și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

      (2) Anexa nr. 1, cuprinzând fișa de proiect a proiectului „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”înlocuiește Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 286/2021 privind aprobarea proiectului „Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2  nr. 333/2021.

    (3) Anexa nr. 2, cuprinzând bugetul proiectului „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”, înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 286/2021 privind aprobarea proiectului „Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2  nr. 333/2021.

Art.II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2  nr. 286/2021 privind aprobarea proiectului „Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2  nr. 333/2021 își mențin aplicabilitatea.

Art.III. Autoritatea executivă a Sectorului 2, direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, precum și Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MATEI VASILE-SILVIU 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

Hotărâre nr. 385

Bucureşti, 16.12.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10  pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 16.12.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: H385-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:299 Vizualizări
Descărcare: 73 times
Data creării: 20-12-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE