• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 386 din 2021

116 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 287/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Sectorului 2, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliuuil Local  Sector 2 nr.287/2021 privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc, astfel cum a fost modificatăşi completată prin HCL nr.334/2021.

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate 193334/09.12.2021, întocmit de coordonatorul proiectului și Direcția Relații Comunitare din cadrul Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 192622/09.12.2021 întocmit de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;
 • Raportul de specialitate nr. 193529/09.12.2021 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Buget – Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridică, Ordine Şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 2422/ 02.11.2021 emisă   de   către   Primarul   Sectorului  2 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-  Legea achizițiilor publice nr. 98/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-   Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-   Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;

-  Hotărârea Guvernului nr.417/2015 pentru aprobarea Strategiei pentru reducerea părăsirii timopurii a școlii în România;

-   Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

-  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.287/2021 privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.334/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.287/2021 privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) şi alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 287/2021 privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc, astfel cum a fost modificatăși completată prin HCL nr. 334/2021, conform Anexei 1 ce conţine 9 file și Anexei 2 ce conține 2 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                    (2) Anexa 1, cuprinzând fișa de proiect a Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc, înlocuiește Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 287/2021, astfel cum a fost modificatăși completată prin HCL nr. 334/2021.  

(3) Anexa 2, cuprinzând bugetul Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc, înlocuiește Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 287/2021, astfel cum a fost modificatăși completată prin HCL nr. 334/2021.  

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 287/2021, astfel cum a fost modificatăşi completată prin HCL nr.334/2021 își mențin aplicabilitatea.

Art. 3. Autoritatea executivăși direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

                                                                                                                                      

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MATEI VASILE-SILVIU

 
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hotărâre nr. 386

Bucureşti, 16.12.2021

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 14 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 16.12.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

Denumire fișier: H386-2021.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:365 Vizualizări
Descărcare: 116 times
Data creării: 20-12-2021

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE