• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 007 din 2022

43 Descărcări

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 7/2011HCL S2 nr. 33/2015

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.01.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, privindaprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 195025/13.12.2021 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 200258/22.12.2021;
 • Raportul de specialitate nr. 1661/05.01.2022 întocmit de către Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget – Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 2422/02.11.2021 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Articolul 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare  ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap – nr. 62/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;

-  Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

- Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit.p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

Art.1. (1) Se aprobă metodologia de acordare a gratuităţii transportului urban cumijloace de transport în comun de suprafaţă, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  prevăzutăîn Anexa 1 la prezenta hotărâre.

            (2) Se aprobă metodologia de acordare a gratuităţii transportului urban cumetroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  prevăzutăîn Anexa 2 la prezenta hotărâre.

       (3)  Anexele 1 şi 2 conţin un numar de 7 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.În termen de maxim 30 de zile de la aprobarea Hotărârii privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii, transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.A.S.P.C. Sector 2 va aproba prin Dispoziție de Director General, formularele necesare decontării abonamentelor lunare beneficiarilor legii.

Art.3. La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 33/2015, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4.Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MATEI VASILE-SILVIU

 
  

   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

      

 

Hotărâre nr. 7

Bucureşti,  26.01.2022

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.01.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H07-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:363 Vizualizări
Descărcare: 43 times
Data creării: 31-01-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE