• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 032 din 2022

193 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 136/2022

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 318/2021HCL S2 nr. 356/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință de îndată, astăzi, 04.02.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Adresa Agenției Naționale de Integritate (ANI) 2130/26.01.2022;

- Nota de fundamentare nr. 395/01.02.2022, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 17489/02.02.2022, prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 17952/02.02.2022 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Propunerile inițiale de numire a consilierilor locali în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, înregistrate la Cabinet Secretar General sub nr. 368/03.02.2022;

- Solicitarea de modificare a propunerilor inițiale de numire a consilierilor locali în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 369/03.02.2022;

- Dispoziţia  nr. 2422/ 02.11.2021    emisă    de    către    Primarul    Sectorului 2  privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

- Decizia nr. 80/2021 pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

- Ordinului Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății nr.5.338/2.015/2021 pentru aprobarea  măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

                       

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1  Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi   nr. 2, ce conţin un număr de 9 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București ca în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri să aprobe procedura de desemnare a persoanelor, altele decât consilierii locali, ca membri în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 3  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 318/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată si completată prin H.C.L Sector 2 nr. 356/2021 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

       

    
  

 

 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DINU ALEXANDRU 
 

 

 

 

Hotărâre nr. 32

Bucureşti, 04.02.2022

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa de îndată din data de 04.02.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H32-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:373 Vizualizări
Descărcare: 193 times
Data creării: 08-02-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE