• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 052 din 2022

64 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 200/2022

Modifică/completează HCL S2 nr.  155/2005

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 14083/26.01.2022 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 13674/26.01.2022;
 • Raportul de specialitate nr. 18201/02.02.2022 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie Contencios Administrativ – Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 120631/19.08.2021 prin care doamna Ana Maria Tudorache solicită retragerea din cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2;
 • Avizul nr. 29670/DPPD/MV/14.10.2021 emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia  nr. 2422/ 02.11.2021    emisă    de    către    Primarul    Sectorului 2  privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 50/2020;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1985/11.12.2020 privind aprobarea Procedurii de selecţie a membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se modificăşi se completează anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce cuprinde o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr.28/2007 și H.C.L Sector 2                         nr. 221/2021, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
  

 

 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DINU ALEXANDRU 

 

 

 

Hotărâre nr. 52

Bucureşti, 23.02.2022

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H52-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:329 Vizualizări
Descărcare: 64 times
Data creării: 25-02-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE