• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 086 din 2022

56 Descărcări

Modifică/completează   HCL S2 nr.  88/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, Amenajare Centru de zi/ Creşăîn clădirea S(p)+P+1 situată in Str. Caroteni nr. 21-23, Sector 2, Bucureşti , aprobaţi prin HCL nr.88/2021;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr. 30422/16.02.2022 şi Raportul de specialitate nr. 30420/16.02.2022 prezentate de Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București, înregistrată la Primăria Sector 2 sub nr.33551/ 25.02.2022;
 • Raportul de specialitate nr. 47790/ 16.03.2022 întocmit de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice – Biroul Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul favorabil nr. 22/ 14.03.2022 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înfiinţată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 257/ 16.02.2021, modificată prin DPS2 nr.403/02.03.2022;
 • Avizul Comisiei de Buget – Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului şi aplicarea Legii Nr. 114/1996, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie ,din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 2422/ 02.11.2021 emisă   de   către   Primarul   Sectorului  2 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul- cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.20/1997 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

 -   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, așa cum a fost modificatăși completată prin OUG nr. 43/2019.

-  Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hoărârea Consiliului Local Sector 2 nr.88/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici şi a devizului general pentru obiectul de investiţii ,, Amenajare Centru de zi/ Creşăîn clădirea S(p)+P+1 situatăîn Str. Caroteni nr. 21-23, Sector 2, Bucureşti “.  

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I.(1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, Amenajare Centru de zi/ Creşăîn clădirea S(p)+P+1 situatăîn Str. Caroteni nr. 21-23, Sector 2, Bucureşti “, aprobaţi prin HCL nr.88/2021, conform anexelor 1 şi 2 ce conţin un număr de 5 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (2) Valoarea totală actualizată a lucrărilor este de 4.289,89 mii lei inclusiv T.V.A, din care C+M este de 2.819,82 mii lei inclusiv T.V.A.şi va fi finanţată integral din bugetul local al Sectorului 2.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 88/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici şi a devizului general pentru obiectul de investiţii ,, Amenajare Centru de zi/ Creşăîn clădirea S(p)+P+1 situatăîn Str. Caroteni nr. 21-23, Sector 2, Bucureşti , rămân aplicabile.                  

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Directorul General al Direcției Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DINU ALEXANDRU

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

 

Hotărâre nr. 86

Bucureşti, 23.03.2022

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.03.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H86-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:189 Vizualizări
Descărcare: 56 times
Data creării: 28-03-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE