• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 100 din 2022

435 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 529/2023

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 174/2017 

(HCL S2 nr. 324/2018HCL S2 nr. 331/2018HCL S2 nr. 136/2019HCL S2 nr. 364/2019HCL S2 nr. 2/2020)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și respectiv ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 55336/25.03.2022 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 60315/31.03.2022, completare la Raportul de specialitate nr. 55336/25.03.2022, întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
 • Raportul de consiliere nr. 59390/30.03.2022 referitor la analiza proiectului de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 înregistrat cu nr. 891/25.03.2022.
 • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 935/31.03.2022;
 • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 911/29.03.2022 împreună cu adresa nr. 927/30.03.2022;
 • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 929/30.03.2022
 • Adresa nr. 8773/08.04.2021 înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 58658/19.04.2021, prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2021 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 21781/16.09.2021 înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 148520/20.09.2021, prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2021 stabilit conform punctului 4 din Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi prevăzut în anexa la O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Adresa Direcției Economice nr. 36440/03.03.2022 privind propunerea de modificare a Organigramei si Regulamentului de Organizare și Funcționare
 • Adresa Direcției Economice nr. 53560/23.03.2022 aprobată de conducătorul instituției privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcției Economice din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresa Direcției Relaţii Comunitare nr. 53577/23.03.2022 aprobată de conducătorul instituției privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcției Relații Comunitare din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresele Direcției Juridice, Legislație Contencios–Administrativ nr. 36470/07.03.2022 și nr. 53583/23.03.2022 aprobate de conducătorul instituției privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcției Juridice din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresele Serviciului Corp Control nr. 36768/04.03.2022 și 53913/24.03.2022 aprobate de conducătorul instituției privind modificarea şi completarea atribuţiilor Serviciului Corp Control și Compartimentului Control Intern și Managementul Calității din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresa Biroului Control Intern și Managementul Calității din cadrul Serviciului Corp Control nr. 38001/03.03.2022 privind structura de posturi a Biroul Control Intern și Managementul Calității în noua organigramă propusă;
 • Adresele Serviciului Management Situații de Urgență nr. 36770/04.03.2022 și 53594/23.03.2021 privind modificarea şi completarea atribuţiilor Serviciului Management Situații de Urgență din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresele Direcției Audit Public Intern nr. 36448/14.03.2022 și nr. 53574/23.03.2022 aprobate de conducătorul instituției privind modificarea și completarea atribuțiilor Direcției Audit Public Intern din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresa Direcției Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu nr. 53570/23.03.2022 aprobată de conducătorul instituției privind modificarea și completarea atribuțiilor Direcției Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresa Direcției Management Resurse Umane nr. 53600/23.03.2022 aprobată de conducătorul instituției privind modificarea și completarea atribuțiilor acestei structuri din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresa Direcției Achiziții și Contracte Publice nr. 53568/23.03.2022 aprobată de conducătorul instituției privind modificarea și completarea atribuțiilor Serviciului Achiziții Publice din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresa Direcției Achiziții și Contracte Publice nr. 53615/23.03.2022 aprobată de conducătorul privind propunerea modificării structurii funcționale și de posturi.
 • Adresele Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente nr. 36468/04.03.2022 și 53580/23.03.2022 aprobate de conducătorul instituției privind modificarea și completarea atribuțiilor acestei structuri din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresele Direcţiei Administraţie Publică Locală nr. 36767/10.03.2022 și nr. 53586/23.03.2022 aprobate de conducătorul instituției privind modificarea și completarea atribuțiilor acestei structuri din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresa Direcției Management Proiecte nr. 36514/04.03.2022 privind modificarea şi completarea atribuţiilor Direcției Management Proiecte din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresa Direcției Management Proiecte nr. 49316/18.03.2022 aprobată de conducătorul instituției privind modalitatea de organizare a investițiilor.
 • Adresele Secretarului General al Sectorului 2 nr. 49394/18.03.2022 și 53586/23.03.2022 aprobate de conducătorul instituției privind modificarea și completarea atribuțiilor Secretarului General al Sectorului 2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Adresa Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 nr. 1016/04.03.2022 înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 38426/04.03.2022 și nr. 1105/18.03.2022 înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 49604/18.03.2022 privind adoptarea unor măsuri privind reorganizarea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2.
 • Adresa nr 3469898/19.08.2021 înregistrată la Primăria Sector 2 cu nr. 128667/19.08.2021 prin care Direcţia Pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date avizează oganigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Proces-verbal al ședințelor organizate în data de 16.03.2022 si 18.03.2022 cu reprezentanții comisiei paritare constituite la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, reprezentanții sindicatului „FORUM” din Administrația Publică, sindicat reprezentativ și reprezentanții salariaților din cadrul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2422/02.11.2021 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios-Administrativ a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

  

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I.  (1) Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 ca urmare a preluării activității Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, instituție publică care se desființează precum și reorganizarea Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, serviciu public de interes local fără personalitate juridică.                        

Art. II. (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 și respectiv Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, conform anexelor nr. 1- 6 ce conţin 195 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       (2) Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.

      (3) Primarul Sectorului 2 poate modifica și transfera funcțiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramăși cu respectarea cerințelor prevăzute de Statutul funcționarilor publici.

Art. III.  (1) Patrimoniul, arhiva, dosarele existente pe rolul instanțelor de judecată privind litigiile, prevederile bugetare, execuția bugetară până la data reorganizării și orice alte bunuri ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 sunt preluate la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București prin intermediul compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 în conformitate cu atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2.

        (2) Procedurile aflate în derulare la nivelul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor fi continuate de Primarul Sectorului 2 prin aparatul de specialitate, care se subrogăîn drepturile și obligațiile acestora, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

      (3) Pentru litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată, Sectorul 2 al Municipiului București prin reprezentant legal Primarul Sectorului 2 se subrogăîn toate drepturile și obligațiile Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 și dobândește calitatea procesuală a acestora, începând cu data încheierii protocoalelor de predare-primire a dosarelor existente pe rolul instanțelor de judecată privind litigiile.

        (4) Protocoalele de predare – preluare care vizează predarea-preluarea patrimoniului, dosarelor existente pe rolul instanțelor de judecată privind litigiile, arhivei, prevederilor bugetare, execuției bugetare, precum și orice alte bunuri ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 se încheie în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. Până la încheierea protocoalelor prevăzute la art. III alin. (4), finanțarea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, instituție publică care se desființează, se asigură din bugetul ordonatorului de credite existent înainte de reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 potrivit prezentei hotărâri.

Art.V.(1) Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 si Primarul Sectorului 2 al Municipiului București au obligația, în calitate de angajator, să asigure propriilor salariați măsuri active de combatere a șomajului în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte acte normative sau administrative incidente.

     (2) Angajatorilor le revine obligația de a solicita Primăriei Sectorului 2, lista funcțiilor publice vacante și respectiv lista funcțiilor contractuale vacante pentru a le pune, în perioada de preaviz, la dispoziția propriilor salariați, în vederea realizării transferului în interesul serviciului sau, după caz, la cerere, în condițiile art. 506 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VI. Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 îi revine obligația de a aduce la cunoștință Primarului Sectorului 2 într-un termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stadiul de îndeplinire a obligaţiilor stipulate la art. V.

Art. VII. (1) Punerea în executare a prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, ce decurg din reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sector 2 și, respectiv din desființarea instituției publice ale căror atribuții sunt preluate în cadrul Primăriei Sectorului 2, se realizeazăîntr-un termen de maximum  60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

      (2) Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1) revine Primarului Sectorului 2, pentru aparatul de specialitate și Directorului Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 pentru instituțiile respective.         

Art. VIII. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IX.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

                              

    
  

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DINU ALEXANDRU

 
 

 

Hotărâre nr. 100

Bucureşti, 31.03.2022

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 201 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 31.03.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H100-2022-link.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:516 Vizualizări
Descărcare: 435 times
Data creării: 05-04-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE