• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 134 din 2022

74 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 220/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.04.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, privind aprobarea procedurii negocierii directe cu o singură sursă pentru închirierea unui spațiu în vederea relocării Adăpostului de Noapte pentru Persoane Adulte;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 68101/12.04.2022, înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 69865/13.04.2022, prezentat de Direcția Generală pentru Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nota de fundamentare nr. 68095/12.04.2022 prezentată de Direcția Generală pentru Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 70655/13.04.2022 prezentat de Direcția Juridică. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 70947/13.04.2022 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Buget – Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2422/02.11.2021 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, Legislație, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/ 2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 2834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019";
 • Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale - Anexa 5 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II;
 • H.C.L Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 213/2019;
 • H.C.L Sector 2 nr. 290/2021 pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București în scopul  realizării obiectivului  de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul ” Unități și instituții de învățământ de stat”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 337/2021 și H.C.L Sector 2 nr. 373/2021.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

Art. 1 Se aprobă procedura negocierii directe cu o singură sursă pentru închirierea unui spațiu în vederea relocării Adăpostului de Noapte pentru Persoane Adulte.

Art. 2 Comisia de negociere va derula procedura negocierii directe cu o singură sursă pentru închirierea unui spațiu în conformitate cu prevederile H.C.L Sector 2  nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 213/2019

Art. 3 Primarul Sectorului 2, precum și Directorul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DINU ALEXANDRU

 
 

 

 

 

Hotărâre nr. 134

Bucureşti, 20.04.2022

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.04.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Denumire fișier: H134-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:271 Vizualizări
Descărcare: 74 times
Data creării: 28-04-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE