• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 135 din 2022

180 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 20.04.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureştiprivind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti actualizat în condiţiile actelor normative în vigoare;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 53324/22.03.2022 împreună cu adresa nr. 70723/13.04.2022 prezentate de Direcția Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 55226/25.03.2022 împreună cu adresa nr. 70803/13.04.2022 prezentate de Direcția Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 70968/13.04.2022 prezentat de Direcția Achiziţii şi Contracte Publice - Serviciul Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 70979/14.04.2022 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios-Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul nr. 53269/23.03.2022 al Comisiei de coordonare şi supervizare a serviciilor prestate de către executant numită prin Dispoziţia Primarului nr. 2505/2021, modificată prin Dispoziţia Primarului nr. 507/2022;
 • Amendamentul nr. 1307/20.04.2022 prezentat de iniţiator;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spaţii Verzi şi Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Buget – Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Servicii Publice şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia nr. 2422/02.11.2021 privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje;
 • Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri;
 • Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • Directiva Cadru privind deșeurile 2008/98/CE cu amendamentele ulterioare (2018/851/CE);
 • Decizia 2000/532/CE modificată prin Decizia 2014/955/UE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE;
 • Ordin nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor*);
 • Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor;
 • Ordin nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anualăşi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1271/2018 privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

 

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu  art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București actualizat în condițiile actelor normative în vigoare, conform Anexei care conţine 428 de pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București ca fiind gestiunea delegată urmând ca atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului să se realizeze printr-o procedură concurențială de achiziție publică, organizată conform prevederilor legale în materie, pe baza Studiului de oportunitate prevăzut la Art.1.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, a modalității de gestiune și a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizareși a oricărei prevederi contrare prezentei hotărâri, se abrogă. 

Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București va prezenta, spre aprobarea Consiliului Local Sector 2, în termen de cel mult 90 de zile de la data prezentei, documentația cadru de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare actualizată, care va sta la baza organizării procedurii prevăzute la Art. 2.

Art. 5. Oportunitatea iniţierii de către autoritatea publică locală a procedurilor de achiziţie a bunurilor prevăzute în Studiul de oportunitate (utilaje, echipamente, dotări şi alte elemente specifice infrastructurii tehnico-edilitare şi a sistemului de salubrizare) se va supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 2.

Art. 6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor asigura implementarea prevederilor prezentei hotărâri la nivelul documentelor gestionate în cadrul acestora.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

   

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DINU ALEXANDRU

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

 

 

 

Hotărâre nr. 135

Bucureşti,  20.04.2022

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 433 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.04.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H135-2022-link.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:699 Vizualizări
Descărcare: 180 times
Data creării: 28-04-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE