• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 174 din 2022

60 Descărcări

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 218/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului București și schimbarea destinației imobilului situat în str. Paroșeni, nr. 26, Sector 2, București;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 15284/12.05.2022 întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 93244/18.05.2022 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 171107/17.05.2022 întocmită de către Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului  Sectorului 2  915/06.05.2022  privind  exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 392/2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul comun nr. 393/630/4236/ 2017 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății și Ministeul Educației Naționale pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 312/2007 privind abrogarea Hotărârii CGMB nr. 340/2006 și transmiterea terenului în suprafață de 278 mp, situat în str. Paroșeni, nr. 26, sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării unei secții a Poliției Comunitare sector 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 139/2007 privind transmiterea terenului în suprafață de 278 mp, situat în str. Paroșeni nr.26, sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în administrarea Poliției comunitare Sector 2, în vederea realizării unei secții a poliției comunitare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 218/2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea art. 1 din H.C.G.M.B. 312/2007;

 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) și  p) şi alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Se  solicită Consiliului General al Municipiului București trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului București a imobilului teren și construcție situat în Str. Paroșeni, nr. 26, Sector 2, București, intabulat în Cartea Funciară număr vechi 95916, număr nou 216452, în suprafață măsurată de 273 mp, conform anexei ce conține un număr de 5 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se solicită Consiliului General al Municipiului București schimbarea destinației imobilului din secție de poliție locală aflatăîn administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Poliția Locală Sector 2, în punct de lucru, în scopul desfășurării activităților de asistență socială, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2.

Art.3. La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 218/2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea art. 1 din H.C.G.M.B. nr. 312/2007,  își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

    
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

        CROITORU ANGEL

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

Hotărâre nr. 174

Bucureşti, 26.05.2022

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.05.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.      

Denumire fișier: H174-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:176 Vizualizări
Descărcare: 60 times
Data creării: 31-05-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE