• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 180 din 2022

123 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 218/2022HCL S2 nr. 207/2022

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 137/2019HCL S2 nr. 354/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.05.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureştiprivind reorganizarea Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 109739/17.05.2022 întocmită de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 96488/19.05.2022 prezentat de Direcția Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de consiliere nr. 95668/19.05.2022 prezentat de Direcția Audit Public Intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de Audit Public Intern al Performanței nr. 85087 din 08.06.201921 efectuat la nivelul Direcției Venituri Buget Local Sector 2;
 • Adresa nr. 8773/08.04.2021 înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 58568/19.04.2021, prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2021 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Proces-verbal al şedinţei organizate în data de 09.05.2022 cu reprezentanții Comisiei paritare constituite la nivelul Direcției Venituri Buget Local Sector 2;
 • Proces-verbal al şedinţei organizate în data de 09.05.2022 cu reprezentanții salariaților și Sindicatul Impozite și Taxe Sector 2 constituit la nivelul Direcției Venituri Buget Local Sector 2;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 915/06.05.2022 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.137/17.05.2019 modificată de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 354/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu  art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1.Se aprobă reorganizarea Direcției Venituri Buget Local Sector 2 și se va redenumi Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2.             

Art. 2. (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 ce conţin un număr de 60 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2 va fi de 150 de posturi, din care 12 posturi de conducere şi 138 posturi de execuţie.

Art. 3.La solicitarea Directorului General al Direcției Generale Venituri Buget Local Sector 2, Primarul Sectorului 2 poate transforma în funcţie de necesităţi, funcţiile cuprinse în statul de funcţii, fără majorarea numărului de posturi prevăzute în organigrama din Anexa nr. 1.

Art. 4.La data aprobării prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.  137 din 17.05.2019 modificată de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.  354 din 28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5.Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi directorul general al Direcţiei Generale Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6.Punerea în executare a prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, ce decurg din reorganizarea Direcției Venituri Buget Local Sector 2, se realizeazăîntr-un termen de maximum  60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 7.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

      CROITORU ANGEL

 
 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 

 

       

 

Hotărâre nr. 180

Bucureşti,  26.05.2022

Prezenta Hotărâre conține un număr de 63 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.05.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H180-2022-link.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:294 Vizualizări
Descărcare: 123 times
Data creării: 31-05-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE