• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 197 din 2022

120 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 466/2022

Modifică/completează  HCL S2 nr. 10/2011HCL S2 nr. 221/2017HCL S2 nr. 399/2018HCL S2 nr. 27/2019HCL S2 nr. 310/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2022;

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat dePrimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureştiprivind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţei Locale Sector 2;

Analizând:

 • Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 20576/10.06.2022 întocmită de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 113751/14.06.2022 prezentat de  Direcția Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de consiliere nr. 96101/19.05.2022 şi adresa nr. 113715/14.06.2022 prezentate de  Direcția Audit Public Intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţiei din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 915/06.05.2022 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 221/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 399/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 27/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 310/2019.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu  art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

                                   

Art.1. (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Poliţia Locală Sector 2, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 ce conţin un număr de 86 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

      (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliţiei Locale  Sector 2 va fi de 372 de posturi, din care 30 posturi de conducere şi 342 posturi de execuţie. 

Art.2.La solicitarea Directorului General al Poliţiei Locale Sector 2, Primarul Sectorului 2 poate transforma în funcţie de necesităţi, funcţiile cuprinse în statul de funcţii, fără majorarea numărului de posturi prevăzute în Organigrama din Anexa nr. 1.

Art.3.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 221/2017, H.C.L. Sector 2 nr. 399/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 27/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 310/2019, rămân aplicabile.

Art.4.Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5.Punerea în executare a prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, ce decurg din reorganizarea Poliţiei Locale Sector 2, se realizeazăîntr-un termen de maximum  60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

     (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

    
  

 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

 ELENA NIȚĂ

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CROITORU ANGEL

 
 

 

 

 

Hotărâre nr. 197

Bucureşti,  22.06.2022

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 89 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.06.2022 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: H197-2022.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:617 Vizualizări
Descărcare: 120 times
Data creării: 27-06-2022

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE